ജാലകം

ജാലകം

Sunday 21 August 2011

ചെ

                       ഞാന്‍
                       അവളെയും
                       അവള്‍ 
                       എന്നെയും 
                       സ്നേഹിക്കുന്നു.

                       അവളിന്നു 
                       വിദൂരതയിലാണ് 
                       ഞാന്‍ 
                       തടവറയിലും 

                       ഞങ്ങള്‍ 
                       രണ്ടു പേരും 
                       ഒന്നിക്കുന്ന 
                       ഒരുനാള്‍ വരും 

                       അന്നവള്‍ 
                       യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും 
                       ഞാന്‍ 
                       സ്വപ്നവുമായി തീരും. 
                       അതായിരുന്നല്ലോ 
                       അവന്‍റെ ലക്ഷ്യവും  

No comments:

Post a Comment